Publikacje

Bogdan Ozga-Zieliński, Jerzy Brzeziński (red.), Adynkiewicz-Piragas M., i inni:

Metody obliczania charakterystyk przepływu rzecznego

Podręcznik hydrologiczny stanowiący kompendium wiedzy o metodach obliczania charakterystyk przepływu stosowanych przez IMGW-PIB (pomiary w skali całego kraju). Zamieszczono tu zbiór metod rekomendowanych do stosowania w praktyce inżynierskiej.

 

Sowińska K., Stolarska M., Gurwin J. i inni:
Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki

W publikacji dokonano analiz dla obszaru dorzecza dolnej Wisły. Poruszano zagadnienia takie jak: pojęcie suszy (i jej etapów) oraz wskaźników ją najlepiej opisujących, analiza występowania zjawiska suszy, metody analizy występowania zjawiska suszy hydrologicznej, identyfikacja i hierarchizacja obszarów zagrożonych suszą

 

Navarro R. S., Schmidt G. i inni:
ENVIRONMENTAL FLOWS IN THE EU DISCUSSION PAPER

Opracowanie zawiera opis zagadnień związanych z reżimem hydrologicznym, w tym kontekście ekosystemowym, szacowania przepływów oraz zagadnienia przepływu ekologicznego w kontekście RDW.

 

Cooke J., Jowett I., i inni:
Draft Guidelines for the Selection of Methods to Determine Ecological Flows and Water Levels

Raport oparty jest o doświadczenia Ministerstwa Środowiska w Nowej Zelandii w zakresie oceny metod określania przepływu ekologicznego zgodnymi z narodowymi standardami środowiska. W raporcie poruszono zagadnienia w aspekcie cieków (rzek), jezior (obszarów wodnych) oraz wód podziemnych.

 

WMO 2009:
Manual on Low-flow Estimation and Prediction

W podręczniku ujęto procedury analityczne do szacowania i przewidywania niskich przepływów we wszystkich miejscach, niezależnie od dostępności danych obserwacyjnych. Podręcznik może być przydatny w wielu zastosowaniach, w tym w planowaniu zasobów wodnych, szacunkach stopnia rozcieńczania zanieczyszczeń i zarządzaniu zasobami wodnymi w warunkach niskiego przepływu.

 

Jarząbek A., Sarna S., Karpierz M.:
Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami metodyka postępowania

W podręczniku omówiono zagadnienia takie jak: terminologia suszy, ocena podatności na suszę, ocena zagrożenia suszą za pomocą wskaźników, wskazano wskaźniki rekomendowane do stosowania w Polsce, opisano monitoringi suszy działające w Polsce oraz opisano katalog działań przeciwdziałania skutkom suszy.

 

Rybczyńska-Szewczyk a., Rentfleisz A., Szewczyk J., i inni:
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych Środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy (Upa), Orlicy i Morawy

W publikacji dokonano analiz dla obszaru dorzecza południowo-zachodniej Polski (dorzecze Środkowej Odry) w tym poruszano zagadnienia takie jak: wskaźniki za pomocą, których określa się poszczególne etapy suszy, wskazano obszary zagrożone tym zjawiskiem a także sposoby przeciwdziałania skutkom suszy (katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy).

 

NEYMO-Broszury

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o charakterystyce, klimacie i zasobach wodnych regionu Nysy Łużyckiej.

 

Istotne publikacje LfULG

Wasserhaushalt im Wandel von Klima und Landnutzung (Heft 8, 2016)

Leitfaden Niedrigwasserkennwerte (Heft 30, 2014)

Klimawandel und Wasserhaushalt in Sachsen (Heft 32, 2014)

Analyse der Klimaentwicklung in Sachsen (Heft 3, 2015)

Charakterisierung von meteorologischer Trockenheit (Heft 7, 2015)

Niedrigwasserkennwerte und mittlere Durchflüsse (Heft 4, 2017)

Klimawandel in Sachsen – wir passen uns an (SMUL 2015)