Debaty

Druga debata projektu NEYMO-NW

 

W środę 11.12.2019 r. w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim IHI w Zittau odbyła się 2. debata w ramach projektu NEYMO-NW „Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód” poświęcona opracowaniu wspólnego podejścia do definicji i oceny niskiej wody w zlewni Nysy Łużyckiej.

Debata toczyła się w dwóch grupach dyskusyjnych:

  • Grupa 1. moderowana przez K. Kuhn (reporter J. Kryza) nt. Niska woda – definicja i ocena suszy,
  • Grupa 2. moderowana przez M. Adynkiewicza-Piragasa (reporter A. Stefanova) nt. Zarządzanie zasobami wodnymi.

poprzedzona została referatami eksperckimi: Dr I. Lejcuś zaprezentowała szereg metod wyznaczania przepływu nienaruszalnego, które są stosowane w Polsce. Wyjaśniła zasady ich wyznaczania i stosowalności. Dr S. Hülsmann przedstawił uczestnikom spotkania dostępne po stronie niemieckiej portale internetowe, w których każdy mieszkaniec obszaru wsparcia może sprawdzić czy obszar w którym mieszka jest zagrożony zjawiskiem suszy (wraz z oceną intensywności tego zjawiska) oraz gdzie może znaleźć informacje o stanie wód powierzchniowych (dla wodowskazów z sieci saksońskiej pomiarowej). Ponadto w kilku zdaniach wprowadził w problematykę, która będzie przedmiotem dyskusji w ramach debaty oraz wyjaśnił jak ma ona przebiegać. Dr M. Stolarska przedstawiła ogólne założenia Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS), jako dokumentu planistycznego w zarządzaniu ryzykiem suszy w Polsce wraz z proponowanym katalogiem działań w zakresie zmian korzystania z zasobów wodnych. Dr. J. Walter przedstawił sposób działania i zadania grupy powoływanej do zarządzania w warunkach zagrożeń w zlewni rzeki Szprewy.

 

Wnioski z drugiej debaty

Pierwsza debata projektu NEYMO-NW

 

6 grudnia 2018 roku w Zgorzelcu odbyła się 1. debata projektu NEYMO-NW dotyczącaproblemów i planów w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami w warunkach zmieniającego się klimatu. W trakcie debaty przedstawiona została prezentacja przybliżającą sposób przeprowadzenia zaplanowanej pracy w grupach.

W trakcie pierwszego ćwiczenia grupa polska i niemiecka wizualizowała zagadnienia kojarzące się uczestnikom ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi w warunkach zmieniającego się klimatu. Aktywny udział pozwolił na stworzenie dwóch map myśli grupujących najistotniejsze zagadnienia zidentyfikowane dla zlewni Nysy Łużyckiej zarówno z polskiej, jak niemieckiej części zlewni. W trakcie drugiego ćwiczenia uczestnicy wpisywali problemy i potrzeby zidentyfikowane dla warunków ograniczonej dostępności zasobów wodnych. Na koniec podsumowano wyniki dyskusji dla strony niemieckiej i polskiej, przeanalizowano wspólne zidentyfikowane elementy. Goście podkreślali, iż realizacja projektu NEYMO-NW dobrze wpisuje się w notowaną w ostatnich latach tendencję częstszych lat odbiegających od średniej wieloletniej (w obszarze wsparcia zanotowano temperatury powyżej średniej wieloletniej i jednocześnie zmniejszone wysokości opadów).

 

Wyniki pierwszej debaty projektu NEYMO-NW

Mapa myśli

 

 

 

Ograniczona dostępność zasobów wodnych w warunkach suszy