Konferencje

Relacja z 2. konferencji w ramach projektu NEYMO-NW Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód (Program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020).

 

W środę 11.12.2019 r. w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim IHI w Zittau odbyła się 2. konferencja w ramach projektu NEYMO-NW „Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód”. Głównymi tematami podejmowanymi podczas spotkania były: transgraniczna analiza i ocena sytuacji na niskich wodach, a także metody i wyniki modelowania hydrologicznego.

Celem głównym projektu jest intensyfikacja współpracy instytucji i społeczności lokalnej dla poprawy ochrony zasobów wodnych na rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej w transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej ze szczególnym uwzględnianiem niskich wód. Projekt realizowany jest przez IMGW-PIB (partner wiodący) oraz LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschft und Geologie w Dreźnie), będzie realizowany w latach 2018-2020. Zagadnienia poruszane w projekcie NEYMO-NW mieszczą się w sferze zainteresowań zarówno pracowników urzędów zajmujących się zarządzaniem zasobami wodnymi, jak i mieszkańców zwłaszcza w sytuacji obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele PGW WP RZGW we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Zgorzelcu i Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu, zajmujący się w swojej pracy m.in. problematyką suszy w zlewni Nysy Łużyckiej i bieżącą współpracą z instytucjami gospodarki wodnej po stronie niemieckiej, ale również przedstawiciele BWiO, WFOŚiGW, PGE GiEK O.KWB Turów, NGO Stowarzyszenie Dom Kołodzieja, czy też Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020.

Podczas drugiej konferencji organizowanej w projekcie NEYMO-NW przedstawionych zostało 5 prezentacji. Sesję referatową rozpoczął dr inż. M. Adynkiewicz-Piragas szczegółowo prezentując główne cele i zadania zaplanowane do realizacji w projekcie NEYMO-NW, a także przedstawił stopień zaawansowania prac w poszczególnych zadaniach. Później p. Karin Kuhn przedstawiła w jaki sposób problematyka podjęta w projekcie NEYMO-NW wpisuje się w obecna zadania i wyzwania gospodarki wodnej w Saksonii, podniesiony został problem zanieczyszczenia siarczanami i pirytem rzeki Szprewy, która zasila w wodę Berlin. Następnie dr I. Otop i dr S. Hülsmann przedstawili referat na temat Susza: ocena, monitorowanie oraz zarządzanie w Saksonii i Polsce, w którym znalazły się m.in. rodzaje i definicje wskaźników do oceny suszy. Dalej A. Stefanova zaprezentowała podejście metodyczne do opracowania symulowanych przepływów dla okresu suchego metodą modelowani, którą będzie stosował partner projektu LfULG . Sesję zamknął referat dr J. Kryzy w którym przedstawione zostały wstępne wyniki modelowania numerycznego przepływów prognozowanych do roku 2100 w oparciu o scenariusze zmian klimatu wypracowane w ramach projektu NEYMO-NW.

 

 

Relacja z 1. konferencji i 1. debaty projektu NEYMO-NW Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.

W miniony czwartek 06.12.2018 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się 1. konferencja projektu NEYMO-NW „Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód”.
Projekt NEYMO-NW ma na celu intensyfikację współpracy instytucji i społeczności lokalnej w celu poprawy ochrony zasobów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem niskich stanów wód. Projekt realizowany jest przez IMGW-PIB (partner wiodący) oraz LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschft und Geologie w Dreźnie). Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.
Podczas pierwszej konferencji organizowanej w projekcie NEYMO-NW przedstawiono 4 prezentacje (2 prezentacje autorstwa IMGW-PIB oraz 2 prezentacje partnera z Niemiec). Określono główne cele i zadania zaplanowane do realizacji w projekcie NEYMO-NW. Szeroko omówiono zagadnienie zjawiska suszy, definicji tego zjawiska, stosowanych wskaźników służących wyznaczaniu suszy oraz funkcjonujących w Polsce systemów monitorujących to zjawisko. Określono także wyniki diagnozy suszy wykonane w projekcie NEYMO-NW. Kolejna prezentacja dotyczyła metod oceny zjawiska suszy w Saksonii i istniejących tam systemów monitorowania a także o wstępnej ocenie meteorologicznej z roku 2018. Zaprezentowano także plany dotyczące wspólnej realizacji działań w projekcie NEYMO-NW.
Następnie przeprowadzono 1 debatę dotyczącą problemów i planów w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami w warunkach zmieniającego się klimatu. Po prezentacji przybliżającej sposób przeprowadzenia zaplanowanej pracy w grupach. Podczas pierwszego ćwiczenia grupa polska i niemiecka wizualizowała zagadnienia kojarzące się uczestnikom ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi w warunkach zmieniającego się klimatu. Aktywny udział pozwolił na stworzenie dwóch map myśli grupujących najistotniejsze zagadnienia zidentyfikowane dla zlewni Nysy Łużyckiej zarówno z polskiej, jak niemieckiej części zlewni. W drugim zaproponowanym ćwiczeniu uczestnicy wpisywali problemy i potrzeby zidentyfikowane dla warunków ograniczonej dostępności zasobów wodnych. Na koniec podsumowano wyniki dyskusji dla strony niemieckiej i polskiej, przeanalizowano wspólne zidentyfikowane elementy. Goście podkreślali, iż realizacja projektu NEYMO-NW dobrze wpisuje się w notowaną w ostatnich latach tendencję częstszych lat odbiegających od średniej wieloletniej (w obszarze wsparcia zanotowano temperatury powyżej średniej wieloletniej i jednocześnie zmniejszone wysokości opadów). Zagadnienia poruszane w projekcie NEYMO-NW mieszczą się w sferze zainteresowań zarówno pracowników urzędów zajmujących się zarządzaniem zasobami wodnymi, jak i mieszkańców zwłaszcza w sytuacji obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych. W konferencji i debacie wzięło udział 50 osób.