Aktualności

Konferencja podsumowująca projekt NEYMO-NW i Warsztaty TWCIW

W imieniu partnerów projektu NEYMO-NW – Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt i Warsztaty TWCIW (Transgraniczne Wirtualne Centrum Informacji o Zasobach Wodnych), które odbędą 17.03.2021 r. on-line (ZOOM Business) w godzinach 9.45 -15.00.

Tematem przewodnim konferencji będzie problematyka suszy i niskich wód. Na konferencji zostaną zaprezentowane i omówione rezultaty osiągnięte w ramach projektu NEYMO-NW. Konferencja skupi się na wspólnie wypracowanych metodach do oceny suszy i przyszłych warunków hydrologicznych opracowanych na podstawie scenariuszy klimatycznych oraz uzyskanych wynikach.

Warsztaty poświęcone Transgranicznemu Wirtualnemu Centrum Informacji o Zasobach Wodnych (TWCIW) mają przybliżyć uczestnikom zawartość i zasady korzystania z TWCIW, jako źródła danych na temat obecnego i prognozowanego stanu wód na skutek zachodzący zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem niskich wód.

Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy są zainteresowane tematem suszy i gospodarowania ograniczonymi zasobami wodnymi, zarówno przedstawicieli samorządów, organizacji i podmiotów publicznych, NGOs jak i mieszkańców regionu.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie się poprzez formularz rejestracyjny, który jest dostępny TUTAJ, lub prosimy o kontakt drogą mailową na adres: alicja.godlewska@imgw.pl. Zwrotnie prześlemy wiadomość e-mail ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dołączenia do spotkania.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Oficjalny porządek obrad i ulotka konferencyjna

 

Głównym celem ankietyzacji mieszkańców było poznanie opinii społeczeństwa na tematy związane ze zmianami klimatycznymi, zjawiskiem suszy i zasobami wodnymi.

Wspólną ankietę opracowali partnerzy projektu. Następnie w okresie od IX.2019 do II.2020 r przeprowadzono badanie ankietyzacyjne metodą wywiadu bezpośredniego. Uzyskano 178 wypełnionych ankiet, które poddano analizie zarówno pod względem struktury próby, jak i analizy wyników. Ankietę wypełniły przede wszystkim osoby zamieszkujące miasta (56% ankietowanych, obszary wiejskie 42%), głównie zamieszkujące omawiany region od co najmniej kilkunastu lat (68% respondentów). Wskazuje to na zbliżoną reprezentacyjność przedstawicieli miast i wsi w badaniu ankietowym. W aspekcie wieku osób wypełniających ankietę pozwala pozytywnie ocenić duże zaangażowanie grupy wiekowej w wieku produkcyjnym (74%) i wieku po produkcyjnym (21%), które stanowią największy udział w strukturze wiekowej ludności. Taki udział tych dwóch grup wiekowych pozwala na realną, podpartą życiowym doświadczeniem ocenę poruszanej problematyki. Dzięki rozpowszechnieniu ankiety w regionie wsparcia (w zlewni Nysy Łużyckiej) udało się dotrzeć do głównych grup docelowych i regionu docelowego oraz oszacować obecny stan wiedzy o zjawisku suszy i jej skutkach w analizowanym rejonie.

Zakres tematyczny poruszony w ankiecie dotyczył zmian klimatu, zjawiska suszy i jej skutków. Ankieta zawiera 13 pytań, zarówno pytania jednokrotnego, jak i wielokrotnego wyboru a także pytania otwarte (na które była możliwość, nie konieczność, udzielenia odpowiedzi). Poruszane zagadnienia odniesiono do:

  • postrzegania skutków zmian klimatu, w tym suszy,
  • zasobów wodnych,
  • instytucji zarządzających działaniami zmierzającymi do niwelowania skutków suszy,
  • możliwości wsparcia finansowego (odszkodowania) za poniesione straty wskutek występowania zjawisk ekstremalnych,
  • oceny działań / środków służących łagodzeniu potencjalnego niedoboru wody.

Nawiązując do tych zagadnień poniżej przedstawiono kilka wybranych elementów. W aspekcie pierwszym (tj. postrzegania skutków zmian klimatu) większość mieszkańców obszaru wsparcia słyszała o zjawisku suszy i identyfikuje jej skutki w regionie.

Wśród źródeł informacji o suszy mieszkańcy najczęściej wskazywali media, Internet i doświadczenia osobiste (straty w uprawach, bark wody w studniach, potokach, wysokie ceny żywności, uschnięte drzewa). Stąd projekt NEYMO-NW z tworzonym Transgranicznym Wirtualnym Centrum Informacji o Zasobach Wodnych może stanowić istotne dodatkowe źródło informacji. Tym bardziej, iż w obu krajach wciąż są mieszkańcy wskazujący na potrzebę informowania i edukowania o suszy i jej skutkach.

 

Dziękujemy respondentom, którzy wypełnili ankiety i zachęcamy do zapoznania się z publikacją.

 

 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy objazdowej projektu NEYMO-NW, która obecnie znajduje się w siedzibie Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu przy ul. Maratońskiej 1.
Zapraszamy !

Relacja z 2. konferencji w ramach projektu NEYMO-NW Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód (Program Interreg Polska-Saksonia 2014-2020).

 

W środę 11.12.2019 r. w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim IHI w Zittau odbyła się 2. konferencja w ramach projektu NEYMO-NW „Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód”. Głównymi tematami podejmowanymi podczas spotkania były: transgraniczna analiza i ocena sytuacji na niskich wodach, a także metody i wyniki modelowania hydrologicznego.

Celem głównym projektu jest intensyfikacja współpracy instytucji i społeczności lokalnej dla poprawy ochrony zasobów wodnych na rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej w transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej ze szczególnym uwzględnianiem niskich wód. Projekt realizowany jest przez IMGW-PIB (partner wiodący) oraz LfULG (Landesamt für Umwelt, Landwirtschft und Geologie w Dreźnie), będzie realizowany w latach 2018-2020. Zagadnienia poruszane w projekcie NEYMO-NW mieszczą się w sferze zainteresowań zarówno pracowników urzędów zajmujących się zarządzaniem zasobami wodnymi, jak i mieszkańców zwłaszcza w sytuacji obserwowanych ekstremalnych zjawisk pogodowych. W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele PGW WP RZGW we Wrocławiu, Zarządu Zlewni w Zgorzelcu i Nadzoru Wodnego w Zgorzelcu, zajmujący się w swojej pracy m.in. problematyką suszy w zlewni Nysy Łużyckiej i bieżącą współpracą z instytucjami gospodarki wodnej po stronie niemieckiej, ale również przedstawiciele BWiO, WFOŚiGW, PGE GiEK O.KWB Turów, NGO Stowarzyszenie Dom Kołodzieja, czy też Programu Współpracy INTERREG Polska –Saksonia 2014-2020.

Podczas drugiej konferencji organizowanej w projekcie NEYMO-NW przedstawionych zostało 5 prezentacji. Sesję referatową rozpoczął dr inż. M. Adynkiewicz-Piragas szczegółowo prezentując główne cele i zadania zaplanowane do realizacji w projekcie NEYMO-NW, a także przedstawił stopień zaawansowania prac w poszczególnych zadaniach. Później p. Karin Kuhn przedstawiła w jaki sposób problematyka podjęta w projekcie NEYMO-NW wpisuje się w obecna zadania i wyzwania gospodarki wodnej w Saksonii, podniesiony został problem zanieczyszczenia siarczanami i pirytem rzeki Szprewy, która zasila w wodę Berlin. Następnie dr I. Otop i dr S. Hülsmann przedstawili referat na temat Susza: ocena, monitorowanie oraz zarządzanie w Saksonii i Polsce, w którym znalazły się m.in. rodzaje i definicje wskaźników do oceny suszy. Dalej A. Stefanova zaprezentowała podejście metodyczne do opracowania symulowanych przepływów dla okresu suchego metodą modelowani, którą będzie stosował partner projektu LfULG . Sesję zamknął referat dr J. Kryzy w którym przedstawione zostały wstępne wyniki modelowania numerycznego przepływów prognozowanych do roku 2100 w oparciu o scenariusze zmian klimatu wypracowane w ramach projektu NEYMO-NW.

 

     

 

II Konferencja Projektu NEYMO NW

 

Szanowni Państwo,

W imieniu partnerów projektu NEYMO-NW – Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód mamy zaszczyt przekazać Państwu informację o zbliżającej się 2. konferencji projektu NEYMO-NW planowanej w terminie 11.12.2019 w Zittau (w Międzynarodowym Instytucie Uniwersyteckim IHI). Głównymi tematami będą transgraniczna analiza i ocena sytuacji na niskich wodach, a także wyniki modelowania hydrologicznego.

Warto ten termin wpisać w kalendarzu.

Oficjalny porządek obrad i ulotka konferencyjna.

NEYMO-NW i zarządzenie zasobami wodnymi w świetle zmian klimatu

 

Więcej

Członkowie zespołu LfULG zaprezentowali projekt NEYMO-NW na tegorocznej jesiennej konferencji sneep e.V. gdzie rozmawiali z uczestnikami na temat zarządzania zasobami wodnymi w świetle zmian klimatu. Konferencja zatytułowana „Nach uns Utopia – Wege in eine (klima)gerechte Zukunft“ odbyła się w dniach 25–27 października 2019 r. w Zittau. Program konferencji składał się z wykładów, warsztatów i forów tematycznych.
Oprócz stoiska NEYMO-NW z materiałami informacyjnymi, pracownicy projektu przygotowali i moderowali forum tematyczne pn. „przyjazne dla klimatu wykorzystanie wody”. W trakcie którego omawiano lokalne aspekty przyjaznego dla klimatu zużycia wody – zarządzanie niskim poziomem wody w Nysie Łużyckiej.

 

Zwiń

NEYMO-NW na festiwalu rezerwatu przyrody Zittauer Gebirge

Więcej

Aby zaprezentować mieszkańcom regionu projekt NEYMO-NW, pracownicy LfULG wzięli udział w tegorocznym festiwalu rezerwatu przyrody „Zittauer Gebirge”, który odbył się 14.07.2019 w Kammbaude w Oybin. Festiwal był zorganizowany przez Landschaftspflegeverband Sachsen e.V.

Liczne dyskusje informacyjne z gośćmi wydarzenia oraz dystrybucja specjalnie opracowanego kwestionariusza pomogły pracownikom NEYMO-NW przekonać się, ile mieszkańcy obszaru objętego projektem faktycznie wiedzą o zmianach klimatu, zasobach wodnych, a zwłaszcza suszy i problematyce niskiej wody. Dzięki zdobytej wiedzy będzie można lepiej zaplanować i wdrożyć dalsze działania promocyjne, takie jak wystawa objazdowa z roll-upami na temat suszy i niskiej wody.

 

Zwiń

Udział w konferencji „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”

Więcej

W dniu 30 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się konferencja w ramach projektu TRANSGEA „Adaptacja do zmian klimatu poprzez działania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym Polski i Saksonii”. W zakresie działań towarzyszących konferencji przestawione zostały również kwestie związane z projektem NEYMO-NW. Polscy i niemieccy uczestnicy konferencji zostali poinformowani o realizacji projektu NEYMO-NW, a także przestawili swoje opinie na temat suszy w polskiej i niemieckiej części regionu wsparcia w przekazanych im formularzach ankietowych.

Zwiń

Udział w wydarzeniu lokalnym „Śpiewanie nad Studzianką”.

Więcej

W dniu 29 września 2019 r. w miejscowości Studniska Górne odbyło się coroczne wydarzenie lokalne „Śpiewanie nad Studzianką”, związane z występami zespołów folklorystycznych, które organizowane było przez sołtysa wsi Studniska Górne oraz miejscowe zespoły ludowe. W czasie wydarzenia przedstawiciele IMGW-PIB przeprowadzili akcję promocyjną projektu NEYMO-NW, przekazując mieszkańcom regionu informacje na temat zjawiska suszy w regionie. Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia swoich opinii dotyczących wiedzy na temat suszy oraz oceny działań władz lokalnych w tym zakresie poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej problemów suszy w regionie wsparcia projektu. W międzyczasie odbywały się również dyskusje z mieszkańcami, którzy wskazali najbardziej pilne potrzeby i najważniejsze problemy związane z deficytem wody w regionie.

Zwiń

NEYMO-NW dostępne online!

Więcej

Miło nam poinformować, że pierwsza wersja Transgranicznego Wirtualnego Centrum Informacji o Zasobach Wodnych (TWCIW) projektu NEYMO-NW nr PLSN.04.01.00-02-0069/17 jest już dostępna. Teraz możemy na bieżąco informować o wydarzeniach i działaniach prowadzonych w ramach transgranicznej współpracy w projekcie.
TWCI będzie w przyszłości uzupełniane o nowe funkcjonalności.

Zapraszamy do odwiedzin!

Zwiń