Seminaria

SEMINARIUM HYDROMORFOLOGICZNE   

Relacja z seminarium hydromorfologicznego projektu NEYMO-NW, realizowanego w ramach Programu Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 

 

W dniu 24.II.2021 r. zostało przeprowadzone on-line seminarium hydromorfologiczne. Realizując seminarium organizatorom zależało na uwzględnieniu celów projektu NEYMO-NW to jest: intensyfikacji współpracy instytucji i społeczności lokalnej w celu poprawy ochrony zasobów wodnych na rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej w transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej ze szczególnym uwzględnianiem niskich wód oraz kreowanie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza. 

Podczas seminarium zaprezentowano sześć prezentacji. Tematem przewodnim seminarium była ocena hydromorfologiczna i znaczenie renaturyzacji cieków wodnych. Pierwsza prezentacja Pana M.Adynkiewicza-Piragasa (IMGW-PIB) wprowadziła uczestników w tematykę cele i rolę hydromorfologii wProjekcie NYEMO-NW. W kolejnej prezentacji Pan Simon Henneberg (MLUL Brandenburg) przedstawił prace nad strategią poprawy ciągłości cieków w dorzeczu Odry, w tym w zlewni Nysy Łużyckiej. Nawiązał do gatunków ryb i istniejących barier uniemożliwiających im swobodne przemieszczanie się. W kolejnej prezentacji Pani Iwona Lejcuś (IMGW-PIB) przedstawiła aktualne wyniki oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej i obowiązującą w Polsce metodę oceny hydromorfologicznej. W kolejnym referacie Pani Anika Albrecht (LfULG w zastępstwie Anke Würst uWB Görlitz) przedstawiła, jak wygląda wdrażanie środków RDW na jednolitej części wód powierzchniowych Kemnitzbach na podstawie doświadczeń uWB Görlitz. Zwrócono uwagę na realizację działań w obrębie koryta (poprawiających ich strukturę cieku Kemnitzbach) i potrzebę ograniczania zanieczyszczeń z rolnictwa. W prezentacji Pana Phillipp Krause (LEAG) pokazano cały proces renaturyzacji i przełożenia biegu fragmentu rzeki Weißer Schöps – od planowania, konsultacji ze społeczeństwem, realizacji i efektu końcowego w postaci przywróconego naturze cieku. Ostatni referat przedstawił Pan Michał Mazurek (IMGW-PIB) przybliżając informacje o wymaganiach siedliskowych wybranych gatunków cennych przyrodniczo występujących w Nysie Łużyckiej.  

Seminarium zakończyła dyskusja i podsumowanie. Stwierdzono, iż istnieją liczne wyzwania związane z prowadzeniem zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach zmieniającego się klimatu. Wśród planowanych działań powinny znaleźć się takie, które poprawiają strukturę hydromorfologiczną. Elementy związane z hydromorfologią w znaczący sposób wpływają na jakość siedlisk w ciekach, a mając na uwadze obserwowane zmiany klimatu i zwiększoną częstość występowania zjawiska suszy i niskich przepływów zagadnienie jest ważne i wymaga przemyślanych działań by w przyszłości radzić sobie w podobnych sytuacjach i zminimalizować negatywne skutki dla organizmów wodnych.  

W seminarium wzięły udział 33 osoby. 

 

Opracowała: dr I. Lejcuś IMGW-PIB