Dane prognostyczne

Wszystkie analizy wykonane na modelach hydrologicznych opierają się o prognozowane wartości elementów meteorologicznych pochodzących z czterech scenariuszy zmian klimatu:

    • A1B to najstarszy scenariusz spośród uwzględnionych w projekcie – reprezentuje grupę scenariuszy tzw. SRES (Special Report on Emissions Scenarios), opracowaną na przełomie XX i XXI w. Scenariusz ten zakłada bardzo szybki wzrost gospodarczy, wzrost liczby ludności na świecie do połowy stulecia, a następnie jej spadek, a także szybkie wprowadzanie nowych i bardziej wydajnych technologii. Zakłada on również zrównoważone wykorzystanie źródeł energii.

Scenariusze RCP reprezentują nową generację scenariuszy – Representative Concentration Pathways, która również zakłada różne warianty rozwoju w przyszłości, skutkujące określoną wielkością tzw. wymuszenia radiacyjnego w 2100 r. Scenariusze te oparte są na założeniach różnego kształtowania się aspektów związanych z liczbą ludności na świecie, zmianami PKB, zużyciem paliw kopalnych, wprowadzaniem nowych technologii.

    • RCP2.6 jest scenariuszem, który zakłada największe ograniczenia w emisji gazów szklarniowych, a więc jednocześnie symuluje najmniejsze tempo wzrostu temperatury powietrza. Zakłada on, że średni wzrost temperatury powietrza do 2100 r. nie będzie większy niż 1,5oC względem okresu preindustrialnego, a ograniczenie emisji powinno nastąpić wskutek m.in. wprowadzania bardziej wydajnych technologii, wykorzystania alternatywnych źródeł energii czy też zahamowania wzrostu światowej populacji. Ocenia się, że wielkość wymuszenia radiacyjnego w 2100 r. powinna wynieść 2,6 W/m2.
    • RCP8.5 w przypadku tego scenariusza zakłada się brak działań związanych z ograniczeniem emisji („business as usual”), przejawiający się w wykorzystywaniu klasycznych źródeł energii oraz brakiem wprowadzania wydajnych technologii. Zakłada on, że wykorzystanie paliw kopalnych do końca stulenia będzie w tym przypadku dwukrotnie większe niż dla scenariusza RCP 2.6.. Przewiduje się również stały wzrost światowej populacji do końca stulecia. W rezultacie, wielkość wymuszenia radiacyjnego w 2100 r. w świetle tego scenariusza wyniesie 8,5 W/m2.
    • RCP4.5 jest scenariuszem pośrednim między RCP 2.6 i RCP 8.5, z wielkością wymuszenia radiacyjnego wynoszącą 4,5 W/m2.

HYDROLOGIA

 

Prognoza natężenia przepływu rzeki Nysy Łużyckiej w przekroju Przewóz, w perspektywie 2100 roku (w oparciu o modele MIKE NAM).

 

Scenariusz RCP 2.6

Przepływy prognozowane [m3/s] oraz procentowa zmiana przepływów w odniesieniu do   okresu referencyjnego (1981-2010):

 

Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach scenariusza RCP 2.6 (1 zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana; 2 zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 wartości odstające)

 

Scenariusz A1B

Przepływy prognozowane [m3/s] oraz procentowa zmiana przepływów w odniesieniu do   okresu referencyjnego (1981-2010):

 

Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach scenariusza A1B (1 zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana; 2 zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 wartości odstające)

 

Scenariusz RCP 4.5

Przepływy prognozowane [m3/s] oraz procentowa zmiana przepływów w odniesieniu do   okresu referencyjnego (1981-2010):

 

Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach scenariusza RCP 4.5 (1 zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana; 2 zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 wartości odstające)

Scenariusz RCP 8.5

Przepływy prognozowane [m3/s] oraz procentowa zmiana przepływów w odniesieniu do   okresu referencyjnego (1981-2010):

 

Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach scenariusza RCP 8.5 (1 zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz mediana; 2 zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 wartości odstające)